Alla inlägg av Lars Nilsson

Miljözoner

Kommuner kan besluta om att vissa fordon stängs ute från särskilt miljökänsliga områden. Från och med den 1 januari 2020 kan kommuner införa miljözon klass 1, 2 eller 3 i sin kommun.
Miljözon är en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i områden.

Miljözon klass 1

Grundregeln är att en tung lastbil eller tung buss får köra i en miljözon klass 1 i sex år från första registrering, innevarande år oräknat. Undantag från den grundregeln är att

 • fordon som uppfyller avgaskrav bättre än Euro II (från 1 september 2013, bättre än Euro III) får köra i miljözoner i åtta år, registreringsåret oräknat
 • Fordon som uppfyller utsläppskrav enligt Euro VI får köras i denna miljözon.

Miljözon klass 1 för tunga fordon finns idag i

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Mölndal
 • Uppsala
 • Helsingborg
 • Lund
 • Umeå.

Miljözon klass 2

Miljözon klass 2 omfattar personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. För att få köra i miljözon klass 2 måste fordonen med såväl gnisttända motorer (t.ex. bensinmotor) som kompressionstända motorer (dieselmotor) uppfylla Euroklass Euro V eller Euro VI. Från och med den 1 juli 2022 skärps kraven för bilar med kompressionstända motorer till att de ska uppfylla Euro VI.

Miljözon klass 3

I miljözon klass 3 ställs högst krav. Där får endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon köra, lätta som tunga fordon med tillägget att för gasfordon gäller utsläppskrav Euro VI. När det gäller tunga fordon får även laddhybrider köra om fordonet uppfyller utsläppskraven för Euro VI.

Regler om undantag

I bestämmelserna om de nya typerna av miljözoner finns regler om undantag för vissa fordon som används för vissa angivna tjänster och ändamål. Till exempel undantas fordon som används i samband med färdtjänst, fordon vars förare eller passagerare innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade och fordon som anpassats eller anskaffats med bilstöd.

Den fordonsägare som vill vara säker på att kunna köra överallt i städer bör därför välja fordon med den senaste Euroklassen.

Möjlighet till efterkonvertering för tunga fordon

Äldre fordon kan uppgraderas för lägre avgasutsläpp med nationellt typgodkänd konverteringssats. Idag är det möjligt att uppgradera fordon som ursprungligen godkändes som Euro III eller sämre. I det internationella regelverket för efterkonvertering, UN ECE R 132, finns möjlighet att typgodkänna konverteringssatser för att uppgradera till Euro VI-nivå.

Bestämmelserna om miljözoner regleras i trafikförordningen (1998:1276).

Nu ska dubbdäcken av – om det inte är vinter på vägen

Den 15 april är sista dagen när det är tillåtet med dubbdäck. Men i vårt avlånga land kan det fortfarande vara vinter i norr. Där det fortfarande är vinterväglag får man behålla dubbdäcken på.
I Sverige är det stora skillnader i väder och temperatur mellan norr och söder. Det märks tydligt i skarven mellan årstiderna och därför är regeln om dubbdäcksförbud flexibel. Boende i norra Sverige är vana vid att behålla dubbdäcken på även efter den 15 april eftersom vintern kan vara länge efter det.

Så här säger regeln:

“Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober – 15 april. Dubbdäck får användas även under annan tid, om det är eller befaras bli vinterväglag.”
Med vinterväglag menas att det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.
Det finns inget krav på vinterdäck från och med den 1 april
Den som har odubbade vinterdäck behöver inte byta till sommardäck innan den 16 april. Regeln gäller bara dubbade vinterdäck.
Även om det inte finns något förbud att köra med dubbfria vinterdäck på sommaren, rekommenderar Transportstyrelsen byte till sommardäck. Gummiblandningen och mönstret på dubbfria vinterdäck ger försämrade köregenskaper på sommarväglag och kan ge längre bromssträcka. Dessutom är det oekonomiskt eftersom vinterdäcken slits snabbare vid högre temperatur.

Läs mer om däckregler

Förlängning YKB & Körkort

Åtgärder för att mildra effekten av pandemins andra våg

EU har nu beslutat om en ny förordning om olika åtgärder. Denna nya förordning ska tillämpas från och med den 6 mars 2021.

Yrkeskompetensbevis

När det gäller yrkeskompetensbevis så förlängs giltighetstiden på alla yrkeskompetensbevis med 10 månader, om de har gått ut  eller kommer att gå ut, under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021.

Yrkeskompetensbevis som gick ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 och fick en förlängd giltighet med sju månader från det datum då beviset annars skulle ha gått ut, omfattas även av den nya förordningen om förlängningen förfaller under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021. Dock skiljer sig förlängningen av giltighetstiden åt enligt följande:

 • De bevis som tidigare blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut mellan den 1 september 2020 till och med den 31 december 2020 är samtliga förlängda till och med den 30 juni 2021.
 • De bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut 1 januari 2021 och till och med den 30 juni blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader.

Du kan läsa mer om detta på vår sida om yrkesförarkompetens.

Ny Färdskrivare

Kommande förändringar 2021

Färdskrivare: Det kommer en ny version av den smarta färdskrivaren (G2V2)

Smart färdskrivare version 2

 • Senast 21 augusti 2021 ska Kommissionen ta fram en teknisk specifikation för ny smart färdskrivare (G2V2)
 • Senast 21 februari 2022 ska Kommissionen ta fram specifikation för färdskrivare i lätta fordon
 • Senast 21 augusti 2023 ska G2V2 installeras i nyregistrerade fordon
 • Senast 31 december 2024 ska analog färdskrivare eller första generationens digital färdskrivare ersättas med G2V2 vid internationell transport
 • Senast 21 augusti 2025 ska version 1 av smart färdskrivare ersättas med G2V2

Nya funktioner för G2V2

 • Utöver tekniska uppgraderingar ska den nya färdskrivaren även automatiskt registrera:
  • Position varje gång ett fordon passerar gränsen till en medlemsstat
  • Position varje gång fordonet lastas eller lossas
 • Föraren ska även registrera om det är en transport av gods eller person

Uppdaterade krav vid vägkontroll

 • Senast 21 augusti 2024 ska kontrollmyndigheterna ha tillgång till utrustning för tidig upptäckt (fjärravläsning)
 • Utöver tidigare krav på uppgifter som ska överföras via fjärravläsning läggs även överskriden körtid till
 • Kontrollmyndigheten får ersätta plomber som brutits vid en vägkontroll av fordonet

Användning av färdskrivaren

 • Föraren har tillåtelse att ta ut förarkortet om land behöver anges efter en gränsövergång
 • Föraren ska ange gränsövergång manuellt under övergångsperioden, på diagramblad eller i färdskrivaren
 • Föraren ska använda funktionen för färja/tåg vid en vila som spenderas på färja/tåg

Uppgifter som föraren ska ha med

Kraven på vilka uppgifter en förare ska ha med sig för vägkontroll ändras från 28 till 56 dagar samt innevarande dag från den 31 december 2024