Alla inlägg av Lars Nilsson

Ändringar av färdskrivarförordningen

En ändring av färdskrivarförordningen har redan trätt i kraft medan andra ändringar träder i kraft längre fram.

Ändringar som redan trätt i kraft:

 • Föraren ska registrera färja/tåg i färdskrivaren när föraren tillbringar en viloperiod ombord på en färja eller ett tåg
 • Föraren ska mata in symbolen för det land föraren kommer in i efter att ha passerat en medlemsstats gräns. Föraren får om det behövs vid detta tillfälle ta ut förarkortet i syfte att mata in symbolen för land. Det ska göras vid den närmaste möjliga platsen att stanna på vid eller efter gränsen.
 • Från och med den 21 augusti 2023 ska alla nyregistrerade tunga fordon vara utrustade med den nya versionen av den smarta färdskrivaren (version 2). Den kommer att ha ytterligare funktioner, bland annat sparas positionering automatiskt varje gång fordonet passerar en gräns till en medlemsstat och lastning/lossning kan registreras i färdskrivaren. 

Kommande ändringar:

 • Från och med den 31 december 2024 ska tunga fordon i internationell trafik vara utrustade med smart färdskrivare version 1 eller version 2
 • Från och med den 18 augusti 2025 ska alla tunga fordon i internationell trafik vara utrustade med smart färdskrivare version 2
 • Från och med den 1 juli 2026 ska även lätta fordon (2.5–3.5 ton) som används för internationella godstransporter vara utrustade med färdskrivare

Särskilda regler för smarta färdskrivare gäller under perioden 21 augusti 2023 till 18 augusti 2025, läs mer på sidan Yrkestrafik

Lättare få yrkeskompetensbevis i rätt tid

Yrkesförare kan nu genomföra fortbildning för yrkeskompetensbevis i god tid innan det gamla beviset löper ut. Transportstyrelsen utfärdar inte längre automatiskt ett nytt yrkeskompetensbevis efter genomförd utbildning.

Det här betyder att en yrkesförare kan gå den sista delkursen i god tid innan det befintliga yrkeskompetensbeviset går ut och bli rapporterad för slutförd fortbildning utan att Transportstyrelsen omgående utfärdar ett nytt yrkeskompetensbevis. En förutsättning är att yrkesföraren redan har ett giltigt bevis utfärdat i Sverige.

Transportstyrelsen kommer att utfärda det nya yrkeskompetensbeviset cirka 10 arbetsdagar innan det giltiga yrkeskompetensbeviset löper ut.

Dags ta av dubbdäcken – om det inte är vinter på vägen

Från och med den 1 april finns det inget krav på vinterdäck. Men den som kör med dubbade vinterdäck ska byta till sommardäck senast den 15 april – om det inte är vinterväglag. Då tillåts dubbdäcken vara kvar.  

Även om det inte finns något förbud att köra med dubbfria vinterdäck på sommaren, rekommenderar Transportstyrelsen byte till sommardäck.

– Gummiblandningen och mönstret på dubbfria vinterdäck ger försämrade köregenskaper på sommarväglag och kan ge längre bromssträcka. Dessutom är det oekonomiskt eftersom vinterdäcken slits snabbare vid högre temperatur, säger Hans Norén på Transportstyrelsen.

Den 15 april är sista dagen när det är tillåtet med dubbdäck. I Sverige är det stora skillnader i väder och temperatur mellan norr och söder. Det märks tydligt i skarven mellan årstiderna och därför är regeln om dubbdäcksförbud flexibel. Boende i norra Sverige är vana vid att behålla dubbdäcken på även efter den 15 april eftersom vintern kan vara länge efter det.

Så här säger regeln:

”Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober – 15 april. Dubbdäck får användas även under annan tid, om det är eller befaras bli vinterväglag.”

Med vinterväglag menas att det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.

Läs mer om däckregler

Transportstyrelsen beslutar om tillfälliga lättnader i reglerna för kör- och vilotider

Transportstyrelsen har beslutat att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider. Beslutet är fattat efter begäran från Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen.
Beslutet motsvarar de tidsbegränsade lättnader i kör- och vilotidsreglerna som Transportstyrelsen tidigare fattat beslut om under pandemin.

– Smittspridningen i samhället är nu mycket stor och transportbranschen är inte undantagen från hög sjukfrånvaro. Beslutet ska underlätta för transportföretagen så att viktiga transporter kan fortsätta, säger Annika Sjöberg, enhetschef på Transportstyrelsen.

Undantaget innebär bland annat att den dagliga körtiden får utökas till maximalt 11 timmar, medan veckokörtiden får utökas till maximalt 60 timmar. Inga undantag för rast medges.

Villkoren gäller från och med den 1 februari till och med den 2 mars 2022.

Undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av covid-19

Transportstyrelsen medger undantag från förordningen om kör- och vilotider från och med den 1 februari till och med den 2 mars 2022.

Undantaget innebär att

 • alla transporter på svenskt territorium omfattas av undantaget
 • den dagliga körtiden får utökas till maximalt 11 timmar
 • veckokörtid får utökas till maximalt 60 timmar
 • körtiden under två veckor får utökas till maximalt 120 timmar
 • en sammanhängande vila om 9 timmar ska betraktas som en normal dygnsvila
 • reducerad veckovila behöver inte kompenseras under perioden
 • inga undantag för rast medges

Villkoren gäller från och med den 1 februari till och med den 2 mars 2022.

Undantaget är beslutat i form av föreskrift TSFS 2022:3 och medges enligt artikel 14.2 i kör- och vilotidsförordningen.

Förare i internationell trafik

För förare som kör i internationell trafik rekommenderar Transportstyrelsen att en kopia av föreskriften medförs i fordonet, för att kunna uppvisas vid en kontroll. Föreskriften finns för nedladdning under Relaterad information.

Kontakta oss

Har du frågor om kör- och vilotider kan du kontakta vår kundtjänst på 0771-503 503, tryck 4 och sedan tryck 2. Öppettider vardagar kl 09:00-11:00 och 13:00-15:00.

Byta land i färdskrivare efter gränspassage

Hantering av digital färdskrivare

På den här sidan finns information om hanteringen av den digitala färdskrivaren. Det är ett gemensamt ansvar hos förare och transportföretag att den digitala färdskrivaren fungerar och hanteras på rätt sätt.

Den digitala färdskrivaren, som registrerar och sparar kör- och vilotider i färdskrivaren och på förarens förarkort, finns i fordon som tagits i bruk mellan den 1 maj 2006 och den 14 juni 2019, om den inte har ersatts av en smart färdskrivare. Här kan du läsa mer om hantering av smart färdskrivare.

Informationen är inte heltäckande, läs mer om vad ni som förare eller transportföretag förväntas känna till i de regler om kör- och vilotider som finns.

Innan användning av digital färdskrivare

 • Transportföretaget och du som förare ska se till att det finns tillräckligt med utskriftspapper för färdskrivaren i fordonet.
 • Om du som förare har framför fordon med analog färdskrivare innevarande dag eller de föregående 28 dagarna, ska alla diagramblad från dessa dagar tas med.
 • Innan körningen börjar ska du som förare göra följande:
  • Kontrollera att färdskrivaren är besiktigad och fungerar på korrekt sätt.
  • Sätta in ditt förarkort i kortplats 1.
  • Mata in landet där din arbetsdag påbörjas.
  • Mata in eventuella tidigare aktiviteter under arbetsdagen manuellt i färdskrivaren. Om du har framfört ett fordon med analog färdskrivare tidigare under arbetsdagen behöver den manuella inmatningen bara sträcka sig till när diagrambladet har slutat användas.

Under arbetsdagen

 • Du ska aktivt välja så att rätt aktivitet registreras när du inte kör (annat arbete, tillgänglighet och vila).
 • Om du byter fordon eller av någon annan anledning behöver ta ut ditt förarkort ur färdskrivaren och sedan använder det igen under samma arbetsdag ska du göra en manuell inmatning för den mellanliggande tiden. Det ska göras för att all din arbetstid ska kunna följas upp av din arbetsgivare eller vid en kontroll. Observera att du bara får ta ut förarkortet om det inte är möjligt att ha kvar det i färdskrivaren, exempelvis vid fordonsbyte, om någon annan ska använda fordonet eller när du påbörjar en dygns- eller veckovila.
  • Från och med den 2 februari 2022 ska du också mata in symbolen för det land du kommer in i efter att ha passerat en medlemsstats gräns. Du får vid det här tillfället också ta ut förarkortet i syfte att mata in symbolen för land. Det ska göras vid den närmaste möjliga platsen att stanna på vid eller efter gränsen.
 • När arbetsdagen är slut ska du mata in landet där du slutar din körning.

Efter användning av digital färdskrivare

 • Kom ihåg att du som förare vid kontroll ska kunna visa upp information om dina aktiviteter som omfattas av reglerna om kör- och vilotider innevarande dag och de föregående 28 dagarna. Läs mer om förarens ansvar.
 • Transportföretaget har ansvar att kopiera uppgifterna från förarkortet och färdskrivaren inom rätt tid (du som förare kan begära att få kopior av uppgifterna som överförts från förarkortet). Läs mer om transportföretagets ansvar.

Färja/tåg och multibemanning

 • Om du i samband med en vila åker färja eller tåg ska symbolen för färja/tåg väljas i färdskrivaren. Symbolen ska anges under den viloperiod som spenderas på färjan eller tåget.
 • Om du är medförare vid multibemanning ska ditt förarkort sitta i kortfack 2.

Nya regler för körkort och diabetes

Insulinbehandlad typ 1-diabetes behöver inte längre vara ett hinder för den som vill ta körkort för lastbil, buss eller taxiförarlegitimation. Transportstyrelsen ändrar de medicinska kraven så att det under vissa förutsättningar ska bli möjligt att ta körkort oavsett typ av diabetes.

De nya reglerna kring diabetes och körkort utgår från behandling och risken att drabbas av lågt blodsocker (hypoglykemi).  Liksom tidigare ställer de nya reglerna högre krav på personer med diabetes som behandlas med till exempel insulin.

– Reglerna ändras eftersom vi i dag har mer kunskap om diabetes. Det har skett en utveckling i hur sjukdomen behandlas och de hjälpmedel som finns för att hålla koll på sin blodsockernivå. Det gör att risken av att drabbas av för lågt blodsocker i dag är mindre jämfört med hur det såg ut för tio år sedan, säger Sara Magnusson, utredare på Transportstyrelsen. 

Reglerna ändras också till viss del när gäller krav på hur ofta personer med  diabetes behöver lämna läkarintyg om sin sjukdom. Det prövas i det enskilda fallet. För vissa kan det betyda att kravet på läkarintyg glesas ut och för andra kan intervallerna bli tätare.

Ytterligare en ändring gäller kravet på synintyg. Hittills har Transportstyrelsen begärt att personer med diabetes ska skicka in synintyg tillsammans med varje läkarintyg om diabetes. Det kravet tas nu bort från reglerna om diabetes och körkort. Om och hur ofta synintyg ska lämnas kommer i stället att prövas utifrån reglerna om syn.

De nya medicinska kraven för körkort och diabetes gäller från och med den 1 januari 2022.

Mer information om de nya reglerna

Vinterdäck

När det är eller befaras bli vinterväglag behöver vi i Sverige använda vinterdäck. Här får du veta vad som gäller för vinterdäck för olika fordon.

Vinterdäck 1 december–31 mars

Ditt fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1 december–31 mars om det är vinterväglag. Kraven gäller såväl tunga som lätta fordon och avser även utlandsregistrerade fordon. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. Exempel på likvärdig utrustning är snökedjor eller sandspridare.

Definitionen av vinterväglag

Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Dack/Vinterdack/

Åtgärder för att mildra effekten av pandemin

Yrkeskompetensbevis

Enligt gällande bestämmelser gäller följande:

 • De bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut under perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2021 blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader.
 • De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.
 • De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader. Se EU-beslut 2021/1356.

Du kan läsa mer om detta på vår sida om yrkesförarkompetens.

Miljözoner

Kommuner kan besluta om att vissa fordon stängs ute från särskilt miljökänsliga områden. Från och med den 1 januari 2020 kan kommuner införa miljözon klass 1, 2 eller 3 i sin kommun.
Miljözon är en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i områden.

Miljözon klass 1

Grundregeln är att en tung lastbil eller tung buss får köra i en miljözon klass 1 i sex år från första registrering, innevarande år oräknat. Undantag från den grundregeln är att

 • fordon som uppfyller avgaskrav bättre än Euro II (från 1 september 2013, bättre än Euro III) får köra i miljözoner i åtta år, registreringsåret oräknat
 • Fordon som uppfyller utsläppskrav enligt Euro VI får köras i denna miljözon.

Miljözon klass 1 för tunga fordon finns idag i

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Mölndal
 • Uppsala
 • Helsingborg
 • Lund
 • Umeå.

Miljözon klass 2

Miljözon klass 2 omfattar personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. För att få köra i miljözon klass 2 måste fordonen med såväl gnisttända motorer (t.ex. bensinmotor) som kompressionstända motorer (dieselmotor) uppfylla Euroklass Euro V eller Euro VI. Från och med den 1 juli 2022 skärps kraven för bilar med kompressionstända motorer till att de ska uppfylla Euro VI.

Miljözon klass 3

I miljözon klass 3 ställs högst krav. Där får endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon köra, lätta som tunga fordon med tillägget att för gasfordon gäller utsläppskrav Euro VI. När det gäller tunga fordon får även laddhybrider köra om fordonet uppfyller utsläppskraven för Euro VI.

Regler om undantag

I bestämmelserna om de nya typerna av miljözoner finns regler om undantag för vissa fordon som används för vissa angivna tjänster och ändamål. Till exempel undantas fordon som används i samband med färdtjänst, fordon vars förare eller passagerare innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade och fordon som anpassats eller anskaffats med bilstöd.

Den fordonsägare som vill vara säker på att kunna köra överallt i städer bör därför välja fordon med den senaste Euroklassen.

Möjlighet till efterkonvertering för tunga fordon

Äldre fordon kan uppgraderas för lägre avgasutsläpp med nationellt typgodkänd konverteringssats. Idag är det möjligt att uppgradera fordon som ursprungligen godkändes som Euro III eller sämre. I det internationella regelverket för efterkonvertering, UN ECE R 132, finns möjlighet att typgodkänna konverteringssatser för att uppgradera till Euro VI-nivå.

Bestämmelserna om miljözoner regleras i trafikförordningen (1998:1276).