Farligt Gods

ADR utbildningar i farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter med sådana egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras på rätt sätt under en transport, lastning, lossning, förvaring eller annan hantering.
ADR är den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg och står för den engelska förkortningen
European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

Grundkurs

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

Specialkurser

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera

  1. explosiva ämnen och föremål i klass 1,
  2. radioaktiva ämnen i klass 7, eller
  3. farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.

Repetitionsutbildning

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsorganisationerna som är godkända av MSB. Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad, med godkänt resultat från examinationen som idag utföres på Trafikverkets förarprovskontor, innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltigheten har gått ut måste en ordinarie utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.

  • ADR Grundkurs, 3 dagar
  • ADR Grund samt Explosiv, 4 dagar
  • ADR Tank är en separat kurs på 2 dagar där kravet är ADR Grund
  • ADR repetition ADR utbildningen ska repeteras vart 5:e år

Länk:
ADR regelverk