Heta Arbete

Historiskt sett har brandskadestatistiken visat på att heta arbeten varit en av de stora orsakerna till brand. Sedan reglerna skärptes har denna typ av bränder minskat, såväl i antal som kostnadsmässigt. De skärpta reglerna visar att det är möjligt att kraftigt minska denna typ av skador. Det är en fråga om korrekt utfört arbete, kunskap om skaderisker och förebyggande åtgärder.

Heta Arbeten finns i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några. Det kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning.

Heta Arbeten utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsansvarig. För att utföra Heta Arbeten, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Utbildning, riskbedömning och 14 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och vara certifierade.

Innan några heta arbeten får utföras, måste arbetet planeras och förebyggande åtgärder vidtas enligt gällande säkerhetsregler. All personal som hanterar risker måste ha utbildning. Det gäller särskilt den tillståndsansvarige och anlitad entreprenör eller anställd som utför och/eller bevakar arbetet.